Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Koncertne direkcije Zagreb

UPRAVNO VIJEĆE
KONCERTNE DIREKCIJE ZAGREB
Zagreb, Kneza Mislava 18

Ur. broj:5/6
Zagreb, 11. siječnja 2017.

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 73/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01) i članka 20. i 21. Statuta Koncertne direkcije Zagreb, Upravno vijeće Koncertne direkcije Zagreb na temelju Odluke od 11. siječnja 2017. raspisuje

N A T J E Č A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
KONCERTNE DIREKCIJE ZAGREB

Za ravnatelja/icu Koncertne direkcije Zagreb može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- VSS društvenih ili humanističkih znanosti, Glazbena akademija ili Akademija za kazališnu umjetnost,
- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
- koja ima 5 godina radnog staža u djelatnostima kulture,
- znanje jednog svjetskog jezika

Iznimno, za ravnatelja/icu može se imenovati osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina radnog staža.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi,
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- potvrdu o znanju jednog svjetskog jezika izdanu od nadležne ustanove,
- životopis s opisom dosadašnjeg rada

Natječajna dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:
KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB, Kneza Mislava 18, 10000 Zagreb
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU – NE OTVARAJ
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

UPRAVNO VIJEĆE
Koncertne direkcije Zagreb
Mirjana Bohanec Vidović, predsjednica Upravnog vijeća